Je kunt op onze artikelen reageren door middel van Facebook onder je eigen naam. Deze reacties worden zonder tussenkomst van de redactie op onze site geplaatst. Je bent dan te gast op onze website.

Een paar uitgangspunten

We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert op het nieuwsbericht en op elkaar. De reacties gaan over het onderwerp van het nieuwsbericht. We willen niet dat het persoonlijk wordt. We vragen je om het kort te houden en de discussie prettig en open te houden.

Een paar regels

We zullen reacties van onze site verwijderen als we vinden dat ze niet voldoen aan onze regels en intenties. Zoals reacties waarin:
- beledigingen of onfatsoenlijke opmerkingen staan
- op de man wordt gespeeld
- reclame wordt gemaakt of een verwijzing en/of URL staat die wij niet willen
- iets staat dat aantoonbaar onjuist is
- iets staat dat niet ter zake doende is (off topic)
- sprake is van 'reageren om het reageren'

Tot slot

Wie reageert, gaat akkoord met deze regels. Bij herhaalde overtreding van de regels kan een blokkade worden ingesteld. Over de regels en verwijderingen kan niet worden gecommuniceerd. De reactie wordt geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de afzender weer. Wij kunnen beslissen bij bepaalde artikelen de reactie mogelijkheid niet open te stellen of naderhand te sluiten.

Ingezonden brief in de krant

Wij stellen de kolommen van onze krant graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws.
Ook reageren? Stuur je reactie aan: westbrabander@eendrachtbode.nl
Hou de bijdrage beperkt tot maximaal 250 woorden. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. De redactie kan de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme brieven worden nooit geplaatst. Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer.

Tips aan de redactie

Stuur je tips, persberichten en/of foto’s naar westbrabander@eendrachtbode.nl
Via dit adres kun je ook een vraag aan de redactie stellen.